Οικονομική Επιτροπή

Κήρυξη άγονων Τμημάτων διαγω-νισμού – Επανάληψη διαγωνισμού – Έγκριση διαδικασίας και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προ-μήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020» του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2020.

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
image_print