1

Κήρυξη του διαγωνισμού “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)” ως άγονου