Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν.3463/2006) για το έτος 2024

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024
image_print