1

«Λήψη απόφασης σχετικά με εκδίκαση ένστασης κατά της αριθμ. 3375/1-2-2018 διακήρυξης για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: ‘Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ”»