1

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών – θέση ‘Ερείπια Νεράιδας’ αγροκτήματος Παλαιοκάστρου κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας» σε τρίτο, με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού