Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης σχετικής με την αναγκαιότητα ανάθεσης υπηρεσιών dpo – εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένου ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 (έναρξη 1-3-2022 και λήξη 28-2-2025) σε τρίτο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2021
image_print