Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά αστικών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Δήμου Δράμας από Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφέρειακης Ενότητας (ΠΕ) Σερρών Θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτ Παλαιοκάστρου Δ Ηρακλείου

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
image_print