Μεταβίβαση χρηματοδότησης στο Δήμο Χατζηδήμοβο για το έργο “GB water Geopark” από το πρόγραμμα Συνεργασίας του INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία”