Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταβίβαση χρηματοδότησης στον εταίρο AGTIVE YOUTHS για το έργο “LYSIS” από το πρόγραμμα Συνεργασίας του INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία”

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021
image_print