Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print