Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταβίβαση πίστωσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά – Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με την επωνυμία “Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ)”, για την παροχή ερευνητικού έργου με τίτλο ” Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Δράμας CPV 90712100-2

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016
image_print