Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχό του, στρεφομένης κατά της υπ΄αριθ. 47/ 2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία) -και- κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑ-ΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο STAR ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε. που εδρεύει στη Δράμα (1ης Ιουλίου 23) και εκπροσωπείται νομίμως από το νόμιμο εκπρόσωπό της Γεώργιο Αραμπατζή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021
image_print