Μη άσκηση έφεσης -και- αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως κατά της υπ΄αριθ. 937/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄ Τμήματος) -και- κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και, εν προκειμένω, από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ενώπιον δευτεροβάθμιου διοικητικού Δικαστηρίου -και- ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιστοίχως.