Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΛ.ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023
image_print