Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022
image_print