1

Μίσθωση μεταλλικών κάδων ανοικτού τύπου (skip container) προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών αντικειμένων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 21.400,00€ στο τρέχον οικ. έτος και στο έτος έτος 2024 το ποσό των 15.740,48€.