Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στο σώμα τo με αριθμό 13651/31-03-2017 έγγραφo του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σχετικά με την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. Με την 23/2017 απόφαση του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης καθώς και η συζήτηση του παρόντος θέματος, ως κατεπείγον διότι, θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.3463/8-6-2006(ΦΕΚ 114Α Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) για την ίδρυση και λειτουργία των κατα¬στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί¬ται προέγκριση ίδρυσης μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. Για τη χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, η διεύθυνση κατοικίας του και εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση – δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθε¬σία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή -οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) β) Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. γ) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό¬ντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερι¬σμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγο¬ρεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα – πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ¬γίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατό¬πιν αίτησής – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαι¬ολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορή¬γησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Έλαβε γνώση της αίτησης και των δικαιολογητικών Είδε τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 2 & 3 του Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α – Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α  Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν από τον: 1) Μιχαηλίδη Σάββα του Νικολάου, για προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής – Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 838 της Δ.Κ. Δράμας επί των οδών Αγ. Κωνσταντίνου 21 και Μιαούλη  Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την έκδοση της άδειας του παραπάνω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα με τη φύση του, επαγγέλματος, υπηρεσίες. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017
image_print