1

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.Μετακίνηση Αντιδημάρχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος Together in Sport.