1

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων(συμπληρωματική απόφαση ανάληψης σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ.699 ΑΑΥ)