Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας” μέχρι την ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας