Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019
image_print