Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού