Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών οικ. έτους 2017