Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός νέου πολιτικά υπευθύνου του Δήμου Δράμας για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» Πράξη: Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού- απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ και Β’ Βαθμού-πιλοτική λειτουργία» με κωδ. ΟΠΣ 5014063

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print