Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότηση του για υπογραφή της σύμβασης καλής εκτέλεσης για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 2015-2016

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
image_print