1

Ορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και καθορισμός αμοιβής για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικού έτους 2019 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας