Ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το 2024