Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Β ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
image_print