Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Β ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021
image_print