Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (Β ΕΞΑΜΗΝΗΟΥ 2018) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
image_print