1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ 112018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018