Περί άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/06 κατά της υπ. αριθ. 11779/20.09.2019 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.)

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
image_print