ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (D3.1.2), ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (D3.1.3) ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (D3.1.4), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”CREATION OF A CROSS-BORDER WATER ASSETS GEOPARK IN NESTOS AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ”CB WATER GEOPARK”