ΠΛΗΡΩΜΗ 1ης ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. (αρθ. 17 του Ν. 4071/2012)