Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022
image_print