1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ