Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
image_print