Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <>

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023
image_print