ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗ ΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.3 ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 19Ης ΜΑΪΟΥ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1