1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΑΤΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ