1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ