1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ