Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ Φ.Σ. S-17)

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
image_print