Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΚΤΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΥΛΩΝ & ΤΡΙΩΝ (3) Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
image_print