Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 23 24 ΜΗΝΑ (24 ΑΠΟ 24)

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print