Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4495/2017 (ΟΙΚΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ)

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021
image_print