Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Καλαθιών Αχρήστων (Τμήμα Α)

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022
image_print