Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023
image_print