Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργ. INTERREG V-A”Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020″ έργο”Joint actions for the development and implementation new technologies optimal management water resources in environment &ακρωνύμιο” LYSIS-INTERREG GR-BG-1685-ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ”

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020
image_print