Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόγράμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” για το έργο “Creation of a cross-boarder Water Geopark in Nestow Area” και ακρωνύμιο”CB Water Geopark-INTERREG GR-BG-1771-ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ CPV 9071300-8

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
image_print